این هفته من خواندن دو نامه در مقاله خود diametric به هر یک از دیگر. یک نفر اینقدر عصبانی بود در قطعه نظر شما منتشر شده است که او قول داد به لغو اشتراک خود را به خورشید است.

فرد دیگری در نامه ای که در ستایش که نظر و مقالات دیگر در مقاله خود را.

من عاشق دادن و گرفتن و من امیدوارم که سابق فرد لغو اشتراک خود را. نگه داشتن خود را با دادن نظر. ما نیاز به یک رایگان تبادل فکر کردم اگر ما برای زنده ماندن.

ما همیشه نیاز به یک مطبوعات آزاد. و آزادی بیان است. من امیدوارم که شما همچنان به انتشار همه ایده های, مهم نیست چقدر منفور آنها ممکن است.

لایحه Ralston
بیلریکا