تعمیرات کانکس

تعمیرات کانکس یکی از مورد های حیاتی در خرید کردن کانکس نکته تعمیر در محل

توسط ATSHNEWS در 7 مهر 1400

تعمیرات کانکس

تعمیرات کانکس

یکی از مورد های حیاتی در خرید کردن کانکس نکته تعمیر در محل است. هر کانکس آن‌گاه حدود 5 تا 10 سال نیاز به تعمیرات کلی داردالبته می توان گفت که این سازه ها علاوه بر تعمیر نیاز به تغییرات نیز دارندبه جهت نمونه آن‌گاه از گذشت مدت وقتی می خواهید حساس دقت به سلیقه خویش این تغییرات را انجام دهیدبرای مثال آشپزخانه یا خدمت بهداشتی احداث کنید. تعمیرات کانکس
به طور کلی تعمیرات کانکس شامل یکسری آیتم کلی می شود که هر کدام را به شکل تام توضیح می دهیم
این بنا ها در دو بخش می توانند تعمیر شوند. 1. بدنه خارجی 2. نمای داخلی تعمیرات کانکس
(نمای داخل)
 یک عدد از تعمیرات کلیدی و اساسی در همین سازه، تعمیر در نمای داخلی کانکس استبه جهت همین تعمیر یا این که تغییر نیاز هست نخست آسیب شناسی صورت گیردعامل فساد به وسیله تکنسین مربوطه شناسایی شود اما می توانیم بگوییم به طور کلی فساد در نمای داخلی کانکس در دو رخ حادثه می افتد.
از در بین رفتن دیواره های داخلی
همین فساد ممکن است به عامل رطوبت باشد
اما این گزینه تنها در بنا هایی واقعه می افتد که کالا داخلی دیواره های آن از ام دی اف باشد. در این موقعیت ابتدا باید محل نشت آب را شناسایی کردآن گاه از شناسایی بایستی به وسیله ایزوگام یا این که چسب های آبندی آن محل را تعمیر کردآنگاه از تعمیر نوبت به بده بستان دیواره های داخلی می رسد.
آتش سوزی
 آسیب دیگری که ممکن هست داخل یک کانکس را تهدید کند آتش سوزی اسم دارد. در همین شرایط ممکن هست عایق های جداره ها از دربین برود. در صورت پیدایش این نقص‌ می بایست دیواره های سوخته از گونه عایق کاری کردآن گاه از عایق کاری باید دیواره ها را هم تعویض کرداما درنمای داخلی یک بنا احتمال پیدایش فساد های دیگری نیز وجود دارد. مانند: تخریب بوسیله خویش شخص یا این که خرابی در ابزار آلاتاما این اتفاق ها به ندرت پیش می آید.
 
تعمیرات کانکس (بدنه خارجی)
 یکی از دیگر از موارد تعمیر در یک سازه، تعمیر و ترمیم بدنه خارجی استهمین گزینه به طور معمول در کانکس ها کارگاهی رخداد می افتداین موقعیت به استدلال جا به جایی های دوچندان و همچنین برخورد اهمیت ماشین آلات صنعتی به وجود می آید. در شکل پیدایش همین اتفاق ها کانکس باید مشاهده حضور شودکارشناس بایستی از نزدیک بنا را مشاهده کند و مقدار خرابی را باز‌نگری کندمی بایست تشخیص دیتا شود که نصیب تخریب شده نیاز به بده بستان داراست تا تعمیر. در همین وضعیت تعمیرات انجام می شودکلیدی رنگ کاری و ترفند های آخر کانکس مانند روز اولیه می شوداما چنانچه کالا بنا شما کامپوزیت یا این که چوبی باشد مقداری وضعیت متفاوت می شود. در همین صورت احتمال بده بستان قطعات بالاتر می رود. به استدلال این‌که در همین نوع کیوسک ها زیبایی ظاهری بسیار با است. در صورت تخریب تعمیر بدنه خارجی آن ها فراوان مشکل است. علاوه بر همین دو مورد کلی که درباره آن ها توضیح دادیم، تعمیرات جزیی هم در این نوع بنا ها وجود داردمثال ای از این تعمیرات را به اختصار توضیح می دهیمهنگامی که به جهت تعمیر نیاز است تعمیرات در این بنا ها نیاز به هنگامی مختص دارد. نمی توان به جهت آن روزگار مشخصی تعیین کرددر صورتی که تعمیر جزیی باشد به راحتی یک روزه انجام می شود.اما چنانچه سازه نیاز به یک تعمیر کلی داشته باشد و نیاز به حضور گروه فنی باشددوران بیشتری ضروری است.
تعمیرات کانکس در یک شهر دیگر
 این مسئله هم امکان پذیر است. شما می توانید سازه خود را به شهری دیگر منتقل کنیدبرخی از تعمیر ها به این انتقال نیاز دارنداما در مواقعی که تعمیر در حد دستگیره و یا درب و پنجره باشد نیاز به این کار نیست.

آخرین مطالب