نامه های خود را برای 23 ژوئن 2020

محتوای مقالهبیشتر قفس نیست پاسخچه آن که 120 میلیون دلار در پول است که اختصاص داده شده به گسترش بازداشتگاه مرکز

توسط ATSHNEWS در 3 تیر 1399

محتوای مقاله

بیشتر قفس نیست پاسخ

چه آن که 120 میلیون دلار در پول است که اختصاص داده شده به گسترش بازداشتگاه مرکز در ساسکاتون?

چه ما تحریم از این عظیم انتقال از بودجه عمومی به معماری ساخت و ساز و شرکت های امنیتی برای هدف از ساخت قفس برای قانونی بی گناه اعضای جامعه معنی در مورد روابط ما با یکدیگر ؟

با توجه به جمعیتی که 75-95 درصد از افراد نگهداری شده در این مرکز خواهد بود بومی در هر روز داده می شود — چگونه است که این پیشنهاد ایجاد یک معماری بی حرمتی به پیمان ؟

به عنوان حقیقت و آشتی گزارش کمیسیون ما را به یاد مردمان بومی هستند در مقایسه با نسبت جمعیتی در سیستم قضایی با توجه به بین نسلی تروما ایجاد شده توسط مسکونی سیستم مدرسه. هیچ یک از تماس های به عمل بپرسید که سلول های جدید ساخته شود به قفس تروما اعتیاد و بی خانمانی اعضای جامعه و یا پدر و مادر. این سلول های جدید تکرار به جای تعمیر سابقه دررفتگی و آنها را مجبور به بطور منظم احساس برخی از, در استان bunks صدمات آنها زندگی می کردند به عنوان جوانان در مدرسه مسکونی سیستم. همه TRC تماس به عمل به دنبال ایجاد جایگزین برای حبس و نشان می دهد بیشتر مشارکت جامعه به عنوان مسیر رو به جلو است.

آخرین مطالب