Sylvain Charlebois است که مدیر ارشد کشاورزی-مواد غذایی آنالیز آزمایشگاه در دانشگاه Dalhousie.