آیا این اشتباهات ساده را در بالش بادی مرتکب می شوید؟

بتهوون نیز بلافاصله صحنه را ترک کرده و با عجله تا منزلش میدویدهاست. در سال ۲۰۲۳، تجزیه و تحلیل جامعی از چندین

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

بتهوون نیز بلافاصله صحنه را ترک کرده و با عجله تا منزلش میدویدهاست. در سال ۲۰۲۳، تجزیه و تحلیل جامعی از چندین تار موی بتهوون و دیانای آنها انجام گرفت و با آنکه به کشفیات مهمی از جمله علت مرگ و عدم اشتراک ژنتیکی با دیگر اعضای خانواده بهدست آمد، اما علت ناشنوایی وی همچنان در هالهای از ابهام باقی ماندهاست. بتهوون از سال ۱۸۱۵، به ناشنوایی کامل رسید و هیچگونه ارتباطی جز با دفتر یادداشت برایش امکانپذیر نبود و قدیمیترین یادداشتهای وی مربوط به سال ۱۸۱۶ است.∗ شرح زندگی بتهوون پس از ناشنوایی کامل، غمانگیز است و تا لحظهٔ مرگ، تأثیر ناگوار آن در وی وجود داشت. شیندلر بعدها گفت: «در تمام دورهٔ آشنایی با بتهوون روزی را سراغ ندارم که بتوان با آن نوامبرِ شوم مقایسه کنم». ناشنوایی بتهوون اندوهی بود که به آن مبتلا شد و تا پایان عمر با آن خو گرفت و از جانش بیرون نرفت. بتهوون هرگز این نامه را برای گیرندهای نفرستاد، ولی آنقدر مهم تشخیص دادهاست که در سراسر عمرش آن را محفوظ نگه داشته بود. مادر بتهوون بر اثر بیماری سِل درگذشت، بتهوون خودش این حدس را زده بود که مادرش مسلول است و این مشکل او را عذاب میداد، پس از آن وی در نامهای رنج و غمش را از این دو موضوع بیان کردهاست. ᠎This has  been cre at᠎ed ​with t​he ᠎help of GSA C​on᠎tent G​en​er ator Demover sion.

با این حال از مکاتبات و کتابهای گفتگو مشخص است که او پس از آن دوره، گاهبهگاه با زنان فاحشه ارتباط داشتهاست. تا چند سال درد خود را از دوستانش پنهان میکرد و از اجتماع گریزان بود، اما در سال ۱۸۰۱ دیگر نتوانست این راز را مخفی نگه دارد و طی نامههایی به دوستانش آن را بر ملا کرد. طبعاً امیدوارم، اما خیلی کم، چنین بیماریهایی درمان ناپذیرند، چقدر زندگی من تلخ خواهد بود، زیرا مجبورم از تمام کسانی که دوستشان دارم و برایم عزیز هستند، دوری کنم … چشمانِ بتهوون ضعیف و نزدیکبین بود و گفته میشود آبلهٔ مختصری باعث این عارضه در چشمانش شده بود، در نامههای سالهای ۱۸۲۳ و ۲۴ مشخص شده که از این مشکل رنج میکشیده و بسیار ناراضی بودهاست. 125». بایگانیشده از اصلی در ۲ ژوئیه ۲۰۱۹. ↑ Instant Encore بایگانیشده در ۳ نوامبر ۲۰۱۴ توسط Wayback Machine. ↑ Gibbs 2000, p. ↑ Burnham & Steinberg 2000, pp. ↑ Solomon 1990, p. ↑ Solomon 1998, p. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۶۷-۶۸. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۸۲. ↑ ۱۳۲٫۰ ۱۳۲٫۱ Skowroneck 2002, p. ↑ Skowroneck 2002, p. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۸۴-۸۵. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۱۴۸-۱۴۹. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۷۶-۷۷.

↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۳۹-۴۰. ↑ ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ Cooper 2008, p. ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ Cooper 2008, p. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۳۰-۳۱. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۲۴. ↑ Oiseth 2015, pp. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۵۹-۶۰. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۱۰۱-۱۰۲. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۵۲. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۸۴. ↑ Lockwood 2005, p. ↑ لودویگ، از بتهوون، ۳۴-۳۵. به عنوان مثال، منتقدین اولیه و سرسختِ موسیقی، پنهان و غیرمستقیم، فینالِ سمفونی شماره ۹ را به عنوان محصولی از یک آهنگسازِ ناشنوا و پیر، رد کردند. دوستان او که عمدتاً در ده سال گذشتهٔ زندگی او رابطه داشتند، در این دفترچهها مینوشتند تا بتهوون بداند که آنها چه میگویند و بتهوون نیز به صورت شفاهی یا با نوشتن در دفترچهٔ یادداشت پاسخشان را میداد. ∗ ناشنوایی تدریجیِ بتهوون از سال ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۰ شروع شد.∗ گوشهایش مدام صدا میکرد و درد معده هم بیشتر او را ناراحت میکرد. در بن شد (به درخواست فرانتس لیست، در کمتر از یک ماه طراحی و ساخته شد). بتهوون پیش از آنکه به ناشنوایی کامل برسد، صداهای کوتاه و پرطنین را بهتر از صدای بلند میشنید.

مجموعهای از گفتاوردهای مربوط به لودویگ فان بتهوون در ویکیگفتاورد موجود است. بسیار کسان عظمت هنری او را ستودهاند، اما مقام بتهوون والاتر از آنست که فقط پیشوای موسیقیدانان جهان شمرده شود، زیرا او دلیرترین پیشوای هنر جدید است، او بزرگترین و بهترین دوستِ کسانی است که رنج میبرند و مبارزه میکنند… این هیجانات که در طبیعت او وجود داشت، تا لحظهٔ مرگش فروکش نکرد. گفته میشود بتهوون در سال ۱۷۸۷، هنگامی که فقط ۱۶ سال داشت، طی سفری کوتاه به وین، برای اولین بار با موتسارت ملاقات میکند، اما چنین بهنظر میرسد که موتسارت توجهی به وی نمیکند. یک نسخهٔ ضبطِ فونوگرافی از سمفونی شماره ۵ که همراه با نمونههای گستردهای از تصاویر، صداهای رایج، زبانها و موسیقی زمین است، در سال ۱۹۷۷ با کاوشگر وویجر، به فضا فرستاده شد. در حالی که بتهوون تنها ۹ سمفونی ساختهاست، اما در تاریخ موسیقی سمفونیهای بتهوون را دارای ارزشی بیش از تمام سمفونیهای هایدن و موتسارت میدانند و از بتهوون بهعنوان «پادشاه سمفونی» و از هایدن بهعنوان «پدر سمفونی» نام میبرند. چرنی اظهار داشت که بتهوون گفتار و موسیقی را بهطور معمول تا سال ۱۸۱۲ هنوز میتوانست بشنود. پس از سال ۱۸۱۲، هیچ گزارشی در مورد رابطهٔ عاشقانهٔ جدیدی از بتهوون وجود ندارد. This content w᠎as g​ener᠎ated  with t​he ᠎he᠎lp  of G​SA Co nt en t  Generator ​DEMO .

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد بالش بادی کوهنوردی لطفا به بازدید از وب سایت ما.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن