تجربه تدریس شیمی در دوران کرونا

راهنمای تدریس شیمی شالوده دوازدهم چاپ 99-1400 : راهنمای تدریس و حل مسائل شیمی 3 فن های ریاضی و تجربی برای تسهی

توسط ATSHNEWS در 23 اسفند 1400
راهنمای تدریس شیمی شالوده دوازدهم چاپ 99-1400 : راهنمای تدریس و حل مسائل شیمی 3 فن های ریاضی و تجربی برای تسهیل در فرمان خطیر و با ارزش تدریس معلمان و مدرسین زحمت کش در 247 برگه به وسیله سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت تدریس و رویش تهیه و تنظیم و تهیه و تنظیم شده هست و در اختیار کلیه مدرسین و علاقمندان قرار گرفته است. مطابق این برنامه ضرورت و کارکرد این حوزه کلمه میباشد از پرورش علمی فراگیران و برخوردار شدن ایشان از سواد علمی رشته اجتماعی لازمه بقای عزت مدار و توسعه و گسترش استوار کشور ایران اسلامی است، از اینرو، پرورش و ارتقاء توانمندیه ا و شایستگی های عقلانی، ایمانی، دانشی، مهارتی و اخلاقی آموزش علم ها تجربی ایفای نقش تولید کننده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، از یک سو در تولید بینایی و دیدگاه عمیق نسبت به درک دنیای اطراف و راستا سازی برای تعظیم خالق متعال از طریق شعور عظمت خلقت ضرورت دارد و از سوی دیگر اساسی عنایت به وابستگی روزافزون زندگی انسان به یافته ها و فراوردههای علمی رشته ّاورانه محور مشترک همه برنامه های تدریس علوم به شمار می آید، اما براساس مبانی سواد علمی رشته تربیت اسلامی، علاوه بر همین محور، تعمیق و گرانقدر دیدگاه توحیدی و دستیابی به درک غایتمند از خلقت و به عبارتی بازکشف وکشف رمز و رازهای الهی و دنیوی هستی، از محورهای با تدریس خصوصی شیمی الی تربیت علمی است. به مراد جلب اعتماد علم آموزان و داوطلبان و پرهیز از کلاه برداری سودجویان موسسه کنکور آسان است اپلیکیشن خود را در اختیار شما قرار داده است. شایان گفتن می باشد که در روزگار اعلام نمره دائمی 1 مدارس گشوده و عمل مدرسه ها بهصورت حضوری بود ولی در مورد نمرههای همیشگی نوبت 2، 3 و 4 آزمونها و کلاسها بهصورت مجازی و غیرحضوری دنبال شده است. از سوی دیگر، به منظور ارتقای کیفیت ارزشیابی درسها و پاسداری از تندرست کارکنان مدارس، معلمان و دانشآموزان، ارزشیابیهای درسها بهصورت مجازی و غیرحضوری سازماندهی شد. نوشته فقط از نحوه وبگاه نشریه دریافت می‌گردد و مقاله­ های فرستاده شده از شیوه نامه یا این که پست الکترونیکی گزینه تحلیل قرار نخواهد گرفت. تربیت علمی دیگر تنها مفاهیم و علم علمی را در بر نمیگیرد؛ بلکه فرایندهای علمی و شیوه علم آموزی همچون مهارتهای فرایندی مشاهده، توده آوری اطلاعات، ترازو گیری، تفسیر یافته ها، فرضیه و مدلسازی، پیش بینی، طراحی تحقیق و برقراری ارتباط( و مهارتهای پیچیده تفکر را هم گزینه توجه قرارمیدهد. در همین برگهها به مواردی چون شماره و تاریخ برگزاری آزمون به خواسته تأکید بر تداوم و دفعات آزمونها، مدتزمان آزمون، طرز بارمبندی و هم روش و چگونگی اعلام نتیجه ها آن اشاره شده است.
آخرین مطالب