دانلود فایل صوتی کتاب jane eyre tagged posts

دانلود کتاب صوتی

دسته‌بندی نشده | No comments

با اشاره به شکایت ناشران خسارت دیده در پرونده قاچاق کتاب گفت: تاکنون بیش از 20 ناشر در این زمینه شکایت کرده و پرونده های قضایی متعددی نیز پس از این شکایات تشکیل شده است. دادرسی در این پرونده ها ادامه دارد و دادگاه ها احكام مقدماتی دانلود کتاب صوتی را به نفع مظنونان صادر كرده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر این پرونده ها در جریان است و ما منتظر نتیجه فرجام خواهی هستیم تا مراحل قانونی دانلود کتاب صوتی را پیگیری کنیم.

فاوکه گفت: “در یکی از این موارد ، چاپ غیرقانو...

Read More