در این سال رای دهندگان دراکات باید از این فرصت برای انتخاب مستقل و با تجربه خارجی برای selectman: آلیسون Genest.

آلیسون دراکات بومی یک خدمات مالی و حرفه ای با 30 سال از بخش خصوصی تجربه و سیاسی تازه وارد. او بودجه مدیریت و نظارت تجربه مورد نیاز برای کمک به حفظ دراکات مقرون به صرفه برای همه ما به عنوان ما در حرکت این شهر رو به جلو است.

آلیسون نیست خودی. او برداشت به اجرا برای دفتر یکی از قدرت سیاسی کارگزاران و یا مبارزه با جناح. او می تواند یک صدای مستقل و او را تمرکز بر گرفتن نتایج جستجو برای شهروندان دراکات.

به من بپیوندید و لطفا برای رای آلیسون Genest برای selectman در جمعه, ژوئن 29.

ری Leczynski
دراکات

آموزش سئو