مقاله خود را با دن Ollendorf یکشنبه بود و نفرت انگیز است.

این قرار است آموخته مرد دعوت مردم, مردم سیاه و سفید و قهوه ای مردم است. آن را دریافت نمی کند نژاد پرست تر است. ما همه مردم است. پایان داستان. این واقعیت است که او ادعا می کند او می خواهد به یک اثبات نشده واکسن به سیاه و سفید و قهوه ای مردم به دلیل ظلم و ستم یک شوخی است! این مقاله می تواند فقط به عنوان به راحتی نوشته شده توسط grand wizard یا فرمایند غول یا پهلوان یک چشم از Ku Klux Klan.

هی بیایید تست اثبات نشده واکسن در سیاه و سفید و قهوه ای مردم است. هی! آقای Ollendorf که توانا و سفید از شما. بهترین بررسی و امتیاز خود را اگر شما فکر می کنم سیاه و سفید و قهوه ای مردم که احمق است. شما واکسن پس از آن ما خواهد شد بحث.

کوین اسکات
لوول