محتوای مقاله در ادامه

که گفت: در روز باقی مانده از این نشستن وجود دارد زیادی می توانید بپرسید در مورد این بودجه تا و از جمله اضافه شدن هزینه های گرفتن بچه ها به مدرسه در COVID-19 جهان در زمانی که کلاس های درس شدند و در حال حاضر به سر می برند.

حزب دموکراتیک ملی اشاره کرده است بودجه حذف شده به طور معمول چهار سال پیش بینی های مالی — یک سوال بسیار مهم است با توجه به Sask. حزب دولتی نیست دقیقا به ما گفتن که ما ممکن است یکی دیگر از بودجه متعادل.

بیایید امیدواریم که ما می بینیم NDP از یک کل خیلی بیشتر این قبیل سوالات. پس از همه, که چرا اینجا نیست ؟

Mandryk سیاسی نویس برای رجینا رهبر-پست و ساسکاتون StarPhoenix.