هاردی Hutterites امیدوارم که برای همه گیر پایان بازگشت به روال منظم

محتوای مقاله در ادامه

Tschetter کاهش به شناسایی مستعمرات از شیوع بیماری و یا مستعمرات قرار دادن برخی از مقاومت است.

او گفت: ضروری است او و HSC برقراری ارتباط به مستعمرات در سه استان که “مقامات بهداشت عمومی و … دشمن نیست; آنها وجود دارد برای کمک به ما در آنها وجود دارد برای محافظت از ما.” او می گوید: مثبت COVID-19 تست نمی خواهد منجر به یک اقتصادی shutdown.

“ما برای محافظت جمعی اقتصاد با حفاظت از مردم ما است. این امر به Hutterite جوامع فقط به عنوان نشانی از آن را به استان ها و کشورهای” او گفت:.

شا دستورالعمل برای تجمعات عمومی هنوز در محل: داخل گروه ها محدود به 15 نفر در حالی که در بیرون گروه محدود به 30 نفر است. این استان در وسط فاز 4 از SHA-تجویز بازگشایی طرح فاز 5 که آیا تاریخ شروع لیست محدودیت در مجامع عمومی به عنوان یک گزینه بدون شماره های خاص.

ایندکسر

آموزش سئو