محتوای مقاله در ادامه

Levac بود قبل از میچل روز جمعه زمانی که تاج دادستان راجر DeCorby گفت دفتر در نظر دارد برای ادامه یک مجرم خطرناک نرم افزار اشاره کرد Levac سه قبلی مربوط به محکومیت خود را ضبط.

اولین گام این است که سفارش یک ارزیابی روانی است که نگاه به Levac را متخلف تاریخچه و عوامل خطر قبل از ارائه نظر در مورد اینکه آیا او می تواند با خیال راحت موفق در جامعه در آینده است.

مورد راه اندازی شد به سپتامبر. 24 که در آن زمان ارزیابی است که انتظار می رود به طور کامل.

تاریخ برای یک مجرم خطرناک شنوایی هنوز تعیین نشده است.

hpolischuk@postmedia.com

twitter.com/LPHeatherP