مانومتر اکسیژن چیست و چه کاری انجام میدهد ؟

مانومتر یک ابزار علمی است که برای اندازه گیری فشار گاز استفاده می شود. مانومتر باز فشار گاز را نسبت به فشار اتمسفر اندازه گیری می کند. دماسنج جیوه یا روغن فشار گاز را به عنوان ارتفاع یک ستون سیال از جیوه یا روغن که نمونه گاز از آن پشتیبانی می کند ، اندازه گیری …

مانومتر اکسیژن چیست و چه کاری انجام میدهد ؟ ادامه »