صافکاری به وسیله لیزر

صافکاری به وسیله لیزر گونه های صافکاری خودرو دستگاه صافکاری اتوماتیک یک عدد از انواع دس

توسط ATSHNEWS در 13 آبان 1400

صافکاری به وسیله لیزر

گونه های صافکاری خودرو

دستگاه صافکاری اتوماتیک

یک عدد از انواع دستگاه هایی که در صافکاری اتومبیل آیتم به کارگیری قرار می گیرد، دستگاه صافکاری اتوماتیک استهمین دستگاه حساس تولید تشعشعات ماکروویوی در خوب تر شدن ماشین شما اثر گذاری می گذاردهمین وسیله ابزاری میباشد که خوبتر هست هر صافکار و مرکز صافکاری آن را داشته باشد و دز سرویس ها صافکاری خود از آن به کارگیری کندخوبتر است اهمیت دیگر انواع دستگاه صافکاری خودرو آشنا شوید.

دستگاه صافکاری تی هاتباکس

مدرن ترین دستگاه صافکاری خودرو در جهت جهت از بین بردن قری ها و گودی های تگرگی، دستگاه صافکاری تی هاتباکس استهمین دستگاه نقش یک اتو را در صافکاری بازی می کند و برای فرورفتگی های جزئی گزینه به کار گیری قرار می گیرداین وسیله دارای دادن انبساط حرارتی بر بر روی نقاط مشخص و فرورفته ساخت انعطاف می کند تا صافکار به راحتی اتومبیل را به موقعیت نخستین بازگرداند.

دستگاه صافکاری بدون رنگ

دستگاه صافکاری سوای رنگ تنها یک وسیله نمی باشد و به گونه ای از محصولات اختصاص دارد که برای صافکاری بدون رنگ به کار گیری می شود و از افت بها خودرو دوری به فعالیت می آید.

 روش صافکاری اهمیت لیزر

صافکاری به وسیله لیزر دارای کمترین هزینه نسبت به هزینه صافکاری سنتی اساسی صرف کمترین زمان، خودروی خویش را از یک صافکار اهل فن و زبده تحویل بگیرید. صافکاری مهم لیزر از گونه های نوین صافکاری و جز پیشرفته ترین تکنولوژی های استفاده شده در صافکاری در دهه ی اخیر استدرصورتیکه می خواهید کم ترین افت بها را در اتومبیل خویش شاهد باشید این مقاله را دنبال کنید.

صافکاری حیاتی لیزر این امکان را دارااست که خودروی شما بعد از آن از رنگ کاری بر بر روی آن و برای طبیعی خیس شدن عمده ظواهر خودرو، رنگ بر روی آن پخته شود و جزیی طلاق ناپذیر از آن گردد لیزر استفاده شده دراین تکنولوژی از پرتوهای زیاد کار کشته تشکیل شده است. صافکاری اهمیت لیزر از پیدایش ترین انواع صافکاری میباشد که توصیه هر صافکار مالک علم و فنی به شماست.

مزایای صافکاری حساس لیزر

اولی مزیت استفاده از صافکاری مهم لیزر همین هست که سبب می شود صافکاری حیاتی بهترین روند رخ بگیردزیرا لیزر مهم حرارتی که از خود بر جای می گذارد سبب می شود هیچ رد و نشانی از صافکاری نماند به طوری که آن گاه ها نتوان اصلی هیچ ابزار و دستگاهی متوجه این شد که صافکاری لیزری در بدنه خودرو انجام گرفته است. مزیت دیگری که می توان به آن اشاره کرد، این میباشد که صافکاری لیزری کاهش ارزش اتومبیل را به حداقل می رساند از آنجایی که امروز ارزش ماشین آلات افزایش پیدا کرده است همه خواستار این می باشید که ماشین خویش را اهمیت بها بالایی به فروش برسانند.

تعمیرگاه تخصصی اتوداکار همگی ویژگی ها و مزیت هایی که شمرده شد را دارا میباشد

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن